f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แบบสอบถาม

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

คำอธิบาย :

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
เพื่อนำผลสำรวจไปพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานต่อไป

โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

 

 • ข้อที่ 1 ท่านมาใช้บริการเรื่องอะไร
  คำตอบ
 • ข้อที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  คำตอบ ดีมาก
  ดี
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 • ข้อที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  คำตอบ