f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ 16/03/2566 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 16/03/2566 6,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 16/03/2566 19,235.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 16/03/2566 194,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ สภาพชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 16/03/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/03/2566 480,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 08/03/2566 129,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 02/03/2566 7,088.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 02/03/2566 5,865.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/03/2566 62,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/03/2566 6,714.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/03/2566 17,664.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ สภาพชำรุด 09/03/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ขายทอดตลาดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สภาพชำรุด งานงบประมาณ 09/03/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 17/02/2566 214,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,691 รายการ