f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
นายอมรเทพ ภักสุธีโกศล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ 22/11/2565
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายอมรเทพ ภักสุธีโกศล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

'